Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

30 - 31 Μαΐου 2022

422DT117f

7 Μαΐου 2022

English

0,00 €

http://era.int/422DT117f

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-0

Δελτίο επικοινωνίας

Προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-401

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial : Carretera de Vallvidrera a Barcelona 43 - 08017 Barcelona - Ισπανία