Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

9 - 10 Δεκεμβρίου 2021

121DT77f

25 Οκτωβρίου 2021

English

250,00 €

http://era.int/121DT77f

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-120

Δελτίο επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

(+49) 651 93737-112

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

European Judicial Training Network (EJTN) : Rue du Commerce 123 - 1000 Bruxelles - Βέλγιο