Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

1 - 3 Δεκεμβρίου 2021

421DT108f

15 Νοεμβρίου 2021

German

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-422

Δελτίο επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

(+49) 651 93737-415

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία