Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Λήξη προθεσμίας
Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-0

Δελτίο επικοινωνίας

Υπεύθυνος/η Προγράμματος Σπουδών

(+49) 651 93737-415

Δελτίο επικοινωνίας
Λεπτομέρειες εκδήλωσης

25 - 26 Μαρτίου 2019

419DV16

8 Μαρτίου 2019

English, German

http://era.int/419DV16

Τόπος διεξαγωγής

Academy of European Law : Metzer Allee 4 - 54295 Trier - Γερμανία