Ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης
Προσωπικά στοιχεία

Διεύθυνση επικοινωνίας

First instance judge
Intermediate instance judge
None of the above

* “Judge” stands for judges, prosecutors, apprentice national judges and the staff of the judges’ offices or of national courts.

Judicial review of NCA decisions
Private enforcement of competition law
State aid-related cases
None of the above
None
1
2
More than 2
None
1
2
More than 2


Funded by the European Union Service Contract DG COMP/2017/015 - SI2.778715


ERA with the cooperation of the Department of judicial information and training, Supreme Court of Estonia and the Office of the Prosecutor General of Estonia on behalf of the European Commission.

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

16 - 30 Νοεμβρίου 2020

220SDV45

2 Νοεμβρίου 2020

Estonian, English

http://era.int/220SDV45

Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Βοηθός

(+49) 651 93737-221

Δελτίο επικοινωνίας

Αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος

(+49) 651 93737-210

Δελτίο επικοινωνίας
Τόπος διεξαγωγής

Ministry of Justice : Suur-Ameerika 1 - 10129 Tallinn - Εσθονία